CentOS安装zsh和oh-my-zsh

通过最简单的YUM的方式安装,后续升级神马的也方便。懒人必备,在博客记录下,当做备忘。

安装zsh和git(下一步要用到)

yum install zsh git -y

安装oh-my-zsh(自行yum install wget

wget --no-check-certificate https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh

切换默认的shell到zsh

chsh -s /bin/zsh

修改oh-my-zsh配置(自行yum install vim

vim ~/.zshrc
官方文档直通车:oh-my-zsh

赞 (0)

评论